مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 1 -

میزان فضای اختصاصی : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 5000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد

پلن 2 -

میزان فضای اختصاصی : 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 10000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد

پلن 3 -

میزان فضای اختصاصی : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 15000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 1 عدد

پلن 4 -

میزان فضای اختصاصی : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 20000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 2 عدد

پلن 5 -

میزان فضای اختصاصی : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 4 عدد
در صورت پرداخت هزینه بصورت 6 ماهه، یک ماه رایگان دریافت می کنید

در صورت پرداخت هزینه بصورت 1 ساله، دو ماه رایگان دریافت می کنید

پلن 6 -

میزان فضای اختصاصی : 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 6 عدد
در صورت پرداخت هزینه بصورت 6 ماهه، یک ماه رایگان دریافت می کنید

در صورت پرداخت هزینه بصورت 1 ساله، دو ماه رایگان دریافت می کنید

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.247.118) وارد شده است.