میزبانی لینوکسی (cPanel)

پلن 1 • 100 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
پلن 2 • 200 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
پلن 3 • 500 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 15000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه
پلن 4 • 1000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 2 عدد ادان دامنه
پلن 5در صورت پرداخت هزینه بصورت 6 ماهه، یک ماه رایگان دریافت می کنید

در صورت پرداخت هزینه بصورت 1 ساله، دو ماه رایگان دریافت می کنید

 • 2000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 4 عدد ادان دامنه
پلن 6در صورت پرداخت هزینه بصورت 6 ماهه، یک ماه رایگان دریافت می کنید

در صورت پرداخت هزینه بصورت 1 ساله، دو ماه رایگان دریافت می کنید

 • 5000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 6 عدد ادان دامنه