مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 1 -

میزان فضای اختصاصی : 50 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 3000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد
MSSql : نا محدود
MySql : با درخواست
Microsoft Access : دارد
Asp.net : ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5


پلن 2 -

میزان فضای اختصاصی : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 8000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد
MSSql : نا محدود
MySql : با درخواست
Microsoft Access : دارد
Asp.net : ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5


پلن 3 -

میزان فضای اختصاصی : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 20000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد
MSSql : نا محدود
MySql : با درخواست
Microsoft Access : دارد
Asp.net : ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5


پلن 4 -

میزان فضای اختصاصی : نا محدود
پهنای باند ماهیانه : نا محدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد
MSSql : نا محدود
MySql : با درخواست
Microsoft Access : دارد
Asp.net : ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5


پلن 5 -

میزان فضای اختصاصی : نا محدود
پهنای باند ماهیانه : نا محدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نا محدود
MSSql : نا محدود
MySql : با درخواست
Microsoft Access : دارد
Asp.net : ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.247.118) وارد شده است.