مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن اقتصادی 1 -

میزان فضای اختصاصی : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 2000 مگابایت
پارک دامنه : 2 عدد
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : 5 عدد
ادان دامنه : 0 عدد

پلن 1 -

میزان فضای اختصاصی : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 5000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد

پلن 2 -

میزان فضای اختصاصی : 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 10000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0 عدد

پلن 3 -

میزان فضای اختصاصی : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 15000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 1 عدد

پلن 4 -

میزان فضای اختصاصی : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 20000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 2 عدد

پلن 5 -

میزان فضای اختصاصی : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 40000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 4 عدد

پلن 6 -

میزان فضای اختصاصی : 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 110 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 6 عدد

پلن پر مصرف 1 -

میزان فضای اختصاصی : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 2 ترابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 4 عدد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.234.247.118) وارد شده است.