ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.tk
0 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ga
0 ریال
1 سال
N/A
N/A
.cf
0 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ml
0 ریال
1 سال
N/A
N/A
.gq
0 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ir
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
55,000 ریال
1 سال
.ac.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.co.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.gov.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.id.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.net.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.org.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.sch.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.com
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.net
375,000 ریال
1 سال
375,000 ریال
1 سال
375,000 ریال
1 سال
.org
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.in
160,000 ریال
1 سال
330,000 ریال
1 سال
330,000 ریال
1 سال
.co
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.company
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
.today
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
.academy
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
.systems
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
.enterprises
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
.domains
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
.gallery
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
.graphics
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
.photography
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
.computer
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
.photos
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
1,060,000 ریال
1 سال
.tips
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
.house
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
.bz
1,550,000 ریال
1 سال
1,550,000 ریال
1 سال
1,550,000 ریال
1 سال
.biz
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
.de
415,000 ریال
1 سال
415,000 ریال
1 سال
415,000 ریال
1 سال
.ca
1,020,000 ریال
1 سال
1,020,000 ریال
1 سال
1,020,000 ریال
1 سال
.cc
740,000 ریال
1 سال
740,000 ریال
1 سال
740,000 ریال
1 سال
.cn
795,000 ریال
1 سال
795,000 ریال
1 سال
795,000 ریال
1 سال
.es
340,000 ریال
1 سال
340,000 ریال
1 سال
340,000 ریال
1 سال
.eu
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
.me
370,000 ریال
1 سال
710,000 ریال
1 سال
710,000 ریال
1 سال
.mn
2,055,000 ریال
1 سال
2,055,000 ریال
1 سال
2,055,000 ریال
1 سال
.nl
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.pro
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
.pw
275,000 ریال
1 سال
275,000 ریال
1 سال
275,000 ریال
1 سال
.ru
575,000 ریال
1 سال
505,000 ریال
1 سال
505,000 ریال
1 سال
.sx
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
.tel
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
.tv
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
1,030,000 ریال
1 سال
.us
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
.ws
1,115,000 ریال
1 سال
1,480,000 ریال
1 سال
1,480,000 ریال
1 سال
.info
210,000 ریال
1 سال
405,000 ریال
1 سال
405,000 ریال
1 سال
.name
340,000 ریال
1 سال
340,000 ریال
1 سال
340,000 ریال
1 سال
.mobi
390,000 ریال
1 سال
555,000 ریال
1 سال
555,000 ریال
1 سال
.asia
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
.co.in
265,000 ریال
1 سال
265,000 ریال
1 سال
265,000 ریال
1 سال
.co.nz
1,575,000 ریال
1 سال
1,575,000 ریال
1 سال
1,575,000 ریال
1 سال
.co.uk
420,000 ریال
1 سال
420,000 ریال
1 سال
420,000 ریال
1 سال
.com.co
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
.net.co
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
.net.in
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
.net.nz
1,575,000 ریال
1 سال
1,575,000 ریال
1 سال
1,575,000 ریال
1 سال
.xxx
2,440,000 ریال
1 سال
2,440,000 ریال
1 سال
2,440,000 ریال
1 سال
.ae
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
.am
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.at
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.bar
2,030,000 ریال
1 سال
2,030,000 ریال
1 سال
2,030,000 ریال
1 سال
.ch
385,000 ریال
1 سال
385,000 ریال
1 سال
385,000 ریال
1 سال
.fr
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
.gg
6,250,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
.host
700,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
.it
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
.press
1,970,000 ریال
1 سال
1,970,000 ریال
1 سال
1,970,000 ریال
1 سال
.website
495,000 ریال
1 سال
610,000 ریال
1 سال
610,000 ریال
1 سال
.wiki
855,000 ریال
1 سال
855,000 ریال
1 سال
855,000 ریال
1 سال
.xyz
175,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.shop
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains