سرور مجاری ایران

حجمی - پلن 1 2 Elérhető

بدون هزینه راه اندازی


 • 128 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 20 گیگ - RAID 5 هارد
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • 500 مگابیت اختصاصی + 1000 مگابیت اشتراکی پورت
 • یک عدد
  آی پی اختصاصی
حجمی - پلن 2 4 Elérhető

بدون هزینه راه اندازی


 • 256 مگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 25 گیگ - RAID 5 هارد
 • 150 گیگابایت ترافیک
 • 500 مگابیت اختصاصی + 1000 مگابیت اشتراکی پورت
 • یک عدد
  آی پی اختصاصی
حجمی - پلن 3 9 Elérhető

بدون هزینه راه اندازی


 • 512 مگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 35 گیگ - RAID 5 هارد
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • 500 مگابیت اختصاصی + 1000 مگابیت اشتراکی پورت
 • یک عدد
  آی پی اختصاصی
حجمی - پلن 4 11 Elérhető

بدون هزینه راه اندازی


 • 1024 مگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 50 گیگ - RAID 5 هارد
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • 500 مگابیت اختصاصی + 1000 مگابیت اشتراکی پورت
 • یک عدد
  آی پی اختصاصی