میزبانی ویندوزی 2012 (WebsitePanel)

پلن 1 • 50 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 3000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
 • نا محدود MSSql
 • با درخواست MySql
 • دارد Microsoft Access
 • ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5 Asp.net
پلن 2 • 100 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 8000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
 • نا محدود MSSql
 • با درخواست MySql
 • دارد Microsoft Access
 • ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5 Asp.net
پلن 3 • 500 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
 • نا محدود MSSql
 • با درخواست MySql
 • دارد Microsoft Access
 • ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5 Asp.net
پلن 4 • نا محدود میزان فضای اختصاصی
 • نا محدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
 • نا محدود MSSql
 • با درخواست MySql
 • دارد Microsoft Access
 • ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5 Asp.net
پلن 5 • نا محدود میزان فضای اختصاصی
 • نا محدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نا محدود ادان دامنه
 • نا محدود MSSql
 • با درخواست MySql
 • دارد Microsoft Access
 • ورزن های : 3.5 , 4 , 4.5 Asp.net