پنل مانیتورینگ

مانیتورینگ سرور مجازی • 5 عدد تعداد سنسور
 • دارد ارتقا سنسور ها
 • 2 دقیقه (قابل کاهش) سیکل بررسی
 • دارد - پیام کوتاه+ایمیل ارسال اخطار
 • ندارد پویش داینامیک شبکه
 • دارد داشبورد تحت وب
 • قابل دریافت پشتیبانی فنی
 • دارد دیاگرام شبکه
 • نگهداری 1 ماه+ارسال از طریق ایمیل گزارشات
مانیتورینگ سرور اختصاصی • 10 عدد تعداد سنسور
 • دارد ارتقا سنسور ها
 • 2 دقیقه (قابل کاهش) سیکل بررسی
 • دارد - پیام کوتاه+ایمیل ارسال اخطار
 • دارد پویش داینامیک شبکه
 • دارد داشبورد تحت وب
 • قابل دریافت پشتیبانی فنی
 • دارد دیاگرام شبکه
 • نگهداری 1 ماه+ارسال از طریق ایمیل گزارشات
مانیتورینگ سرور هاستینگسنسورهای پیشفرض WEB - FTP - Email (POP-iMap) - Bandwith - DNS - Disk Usage - Disk Latency - CPU Usage - Ram Usage - Load Avrage

 • 10 عدد تعداد سنسور
 • دارد ارتقا سنسور ها
 • 2 دقیقه (قابل کاهش) سیکل بررسی
 • دارد - پیام کوتاه+ایمیل ارسال اخطار
 • دارد پویش داینامیک شبکه
 • دارد داشبورد تحت وب
 • قابل دریافت پشتیبانی فنی
 • دارد دیاگرام شبکه
 • نگهداری 1 ماه+ارسال از طریق ایمیل گزارشات
مانیتورینگ وبسایتسنسورهای پیشفرض WEB - FTP - Email (POP-iMap) - Bandwith - DNS

 • 5 عدد تعداد سنسور
 • دارد ارتقا سنسور ها
 • 2 دقیقه (قابل کاهش) سیکل بررسی
 • دارد - پیام کوتاه+ایمیل ارسال اخطار
 • ندارد پویش داینامیک شبکه
 • دارد داشبورد تحت وب
 • ندارد پشتیبانی فنی
 • دارد دیاگرام شبکه
 • نگهداری 1 ماه+ارسال از طریق ایمیل گزارشات