میزبانی لینوکسی (DirectAdmin)

پلن اقتصادی 1 • 100 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 2000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
پلن 1 • 100 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
پلن 2 • 200 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0 عدد ادان دامنه
پلن 3 • 500 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 15000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه
پلن 4 • 1000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 2 عدد ادان دامنه
پلن 5 • 2000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 4 عدد ادان دامنه
پلن 6 • 5000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 110 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 6 عدد ادان دامنه
پلن پر مصرف 1 • 2000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 2 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 4 عدد ادان دامنه